Aktualno

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA

  1. seja predsedstva v mandatu 2017 – 22 je bila v sredo, 21.6.2017 ob 16.00 v sejni sobi JSKD. Zapisnik je pripet.

ODPRTO PISMO MINISTRICI ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

ODPRTO PISMO MINISTRICI ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Zveza kulturnih društev Slovenije je naslovila odprto pismo na ministrico za izobraževanje, znanost in šport, zaradi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), ki naj bi omejil sedanjo razširjenost zborovskega petja v šolah. V kolikor bi bila ta sprememba sprejeta, bi to pomenilo, da bi se zgodil upad števila pevskih zborov, sploh mladinskih, posledično ne bo večglasja, manj bo tudi odraslih pevskih zborov ipd.

Zato je presedstvo ZKDS na svoji 1. redni seji v mandatu 2017 – 22 sklenilo, da se na ministrico dr. Majo Makovec Brenčič naslovi odprto pismo, kjer apelira na pristojno ministrstvo, naj 10. Člen ZOsn-J ne predvideva določbe, ki se glasi »Šola za učence organizira vsaj en pevski zbor«, temveč naj se v zadevni člen zapiše, da mora imeti šola najmanj dva pevska zbora – otroškega in mladinskega. Pismo je pripeto.


ZAPISNIK 5. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE

ZAPISNIK 5. (VOLILNE) SEJE KONFERENCE

Pripenjamo zapisnik 5. redne in tudi volilne seje konference Zveze kulturnih društev Slovenije, kjer je bilo izvoljeno novo vodstvo.

 

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO - OKROGLA MIZA

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO - OKROGLA MIZA

MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO, Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti

Na temo likovne umetnosti se bo 18. maja ob 19. uri v Cankarjevem domu v sodelovanju s TVU odvila tudi letošnja okrogla miza TLK z naslovom MED RELAKSACIJO IN USTVARJALNOSTJO  – Sodobne likovne prakse v ljubiteljski likovni dejavnosti.

Sodelujoči:
• Živa Agrež, umetnostna zgodovinarka, novinarka in slikarka
• Dušan Fišer, akademski slikar
• Janez Zalaznik, akademski slikar
• dr. Franc Solina, profesor računalniπtva in informatike
• Dragica Čadež Lapajne, akademska kiparka in profesorica
• Tone Rački, akademski slikar

Okroglo mizo bo povezoval Miha Žorž.

Kdor je kdaj poskusil s slikanjem, kiparjenjem ali kako drugo likovno tehniko, je lahko opazil, kako blagodejno vpliva to početje na človekovo počutje.
Zato ni presenetljivo, da si ljudje pogosto ravno tovrstne dejavnosti izberejo za svoj hobi. Pri tem pa se dostikrat srečamo z zadrego, kako to dejavnost primerno umestiti v svet umetniškega ustvarjanja. Na okrogli mizi bomo skušali predstaviti različne poglede na ljubiteljsko likovno ustvarjanje, pri čemer bo izpostavljeno vprašanje – ali je razlika med ljubiteljskim in profesionalnim ustvarjanjem v izdelku ali v odnosu do ustvarjanja? Kako izobraževanje, postavljanje izzivov, zastavljanje vprašanj in problemov ljubitelje napelje k iskanju novih rešitev in spoznanj o možnostih ustvarjalnega izražanja? Razburljiva tematika, ki redefinira stereotipe o ustvarjalnosti …

 

MAG. FRANCI PIVEC - ČASTNI ČLAN ZKDS

MAG. FRANCI PIVEC - ČASTNI ČLAN ZKDS

Konferenca Zveze kulturnih društev Slovenije je na svoji redni seji, dne 20.4.2017, sprejela sklep, da podeli naziv častni član mag. Franciju Pivcu, za njegovo dolgoletno sodelovanje in izjemen prispevek na področju ljubiteljske kulture. Mag. Franci Pivec, ki je tako postal drugi častni član ZKDS, je bil predsednik zveze v obdobju 2001- 2006, ko se je le-ta obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let. 

Častno priznanje mu je ob tej priložnosti podelila aktualna predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije, ga. Mija Aleš, v četrtek, 11. maja 2017, ob 17. uri v dvorani IZUM, Prešernova 17, v Mariboru na Spominjanjih v organizaciji Zveze kulturnih društev Maribor.

 

OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

OTVORITEV TEDNA LJUBITELJSKE KULTURE

Vabljeni na otvoritev Tedna ljubiteljske kulture.

Zveza kulturnih društev Slovenije bo organizirala tri avtobusne prevoze na otvoritev Tedna ljubiteljske kulture v Slovenj Gradcu, ki bo v soboto, 13.5.2017, ob 19.30, v Koroški galeriji likovnih umetnosti.

Avtobusi bodo predvidoma vozili po naslednjem urniku:

1.    Novo mesto – Slovenj Gradec – Novo mesto (odhod iz Novega mesta ob 16.30)
2.    Lendava – Maribor – Slovenj Gradec – Maribor – Lendava (odhod iz Lendave ob 16.30)
3.    Koper – Ljubljana – Slovenj Gradec – Ljubljana – Koper (odhod iz Kopra ob 15.30, odhod iz Ljubljane ob 17.00)

Prijave in informacije: info@zkds.eu, maja.papic@jskd.si, 040 160 514 (Maja Papič, JSKD in ZKDS). Prijave sprejemamo do srede, 10.5.2017 do 12. ure. Prevozi bodo realizirani samo v primeru zadostnega števila prijav.

 

NOVO VODSTVO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

NOVO VODSTVO ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bilo na 5. konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2017 – 2022. Spodaj objavljamo imena novoizvoljenih članov predsedstva, podpredsednikov ter predsednika in treh članov nadzornega odbora. Po statutarnem sklepu pa so bili izvoljeni tudi nadomestni člani za večino območij zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva.

Predsednica: Marija Aleš (ZKD Kranj)

Podpredsednika: Marijana Kolenko (ZKD Celje), Jože Osterman (ZKD Ljubljana)

Člani in nadomestni člani predsedstva:

OBMOČJE PREDSTAVNIK NADOMESTNI ČLAN
Ljubljana z okolico Tomaž Simetinger Lojze Adamlje
Celje Milan Brecl Ivan Domitrovič
Gorenjska Marija Aleš Slavko Bohinc
Dolenjska, Bela krajina, Posavje Janez Kerin
Južna Primorska Ivo Turk
Severna Primorska Martina Trampuž Klara Štrancar
Pomurje Danijela Hozjan Silva Duh
Koroška Marjan Lužnik Jožef Kramer
Ptuj Nino Galun Sara Špelec
Maribor Inge Breznik Franci Pivec
Zasavje Tjaša Šuligoj Sonja Mlakar

 

Ostali člani predsedstva glede na kriterije in merila, ki jih je sprejelo predsedstvo glede volitev: Erik Vrčon (ZKD Tolmin), Nataša Petrovič (ZKD Ptuj), Cvetka Vereš (ZKD Prekmurja), Boris Selko (Zveza slovenskih godb), Anže Škornik (ZKD Šentjur)

Nadzorni odbor: Franjo Murko (predsednik), Branka Bezeljak (članica), Janez Meglič (član)

Mija Aleš, aktualna predsednica ZKDS, in Jože Osterman, dosedanji predsednik in aktualni podpredsednik ZKDS

Delovno predsedstvo: Martina Trampuž (ZKD Nova Gorica), Franci Pivec (ZKD Maribor) in Danijela Hozjan (ZKD Lendava)

 

5. (VOLILNA) KONFERENCA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

5. (VOLILNA) KONFERENCA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE

Vse zveze članice vabimo na 5. konferenco Zveze kulturnih društev Slovenije (ZKDS), ki je hkrati tudi volilna, saj se bo volilo nove člane v organe ZKDS za obdobje 2017 – 22. Seja konference bo ob 16. uri v Prešrenovi dvorani SAZU, Novi trg 4, Ljubljana. Vabilo in ostala gradiva so v prilogah. Nekatera gradiva bomo objavili postopoma. Gradivo za tematsko razpravo o temeljnih  izhodiščih zzakona o ljubiteljski kulturni dejavnosti bomo objavili sredi naslednjega tedna, ker je v ponedeljek, 10.4.2017 na Ministrstvu za kulturo  predviden razgovor na to temo in je prav, da njegove ugotovitve vključimo v gradivo. V skladu z določili statuta bomo teden dni pred sejo objavili tudi seznam vseh predlogov kandidatov za organe ZKDS v obdobju 2017- 22 in osnutek kandidatne liste, kot ga predlaga kandidacijska komisija.

 
  

 

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZKDS V OBDOBJU 2017 - 2022

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ORGANE ZKDS V OBDOBJU 2017 - 2022

Na osnovi 16. in 17. člena svojega statuta Zveza kulturnih društev Slovenije (v nadaljevanju ZKDS), Štefanova 5, Ljubljana, objavlja POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATK(OV) ZA ORGANE ZKD SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2017-22 za naslednje funkcije:
-predsednika in dva podpredsednika ZKDS;
-člane predsedstva ZKDS;
-predsednika in člane nadzornega odbora ZKDS.

Predlogi morajo na naslov ZKD Slovenije prispeti  najkasneje do 30. marca 2017. Lahko jih posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: info@zveza-kds.si  ali info@zkds.eu , s prilogo  v obliki slikovne ali *pdf datoteke, iz katere sta jasno razvidna podpis predlagatelja , oz. žigi ali druge oblike  identifikacije predlagatelja.

Prenos obrazca:

Pogoji:

1. Pravico za predlaganje imajo vse  včlanjene članice(člani) ZKD Slovenije, preko njih oz. v njihovem okviru pa  tudi vanje včlanjena kulturna društva in vanje včlanjeni člani in članice – posamezniki.
2. Predlog mora poleg imena oz. naziva  predlagatelja in navedbe, za katero funkcijo kandidat/ka kandidira, vsebovati tudi: ime in priimek kandidata, letnico njegovega rojstva, članstvo v asociaciji, povezani v občinsko zvezo kulturnih društev ali ZKDS.
3. Kandidaturi za predsednika ZKDS mora biti priložen kratek  življenjepis z opisom njegovih izkušenj v kulturni, društveni in drugih dejavnostih in kratka vizija kandidata o vodenju in prioritetah  za delovanje ZKDS v prihodnjem mandatnem obdobju.
4. Predloge  kandidatov za člane oz. članice predsedstva ZKDS  je potrebno  dodatno opredeliti še tako, da navedete, če kandidata predlagate:

a) za  predstavnika  vašega območja (v skladu s 1. alinejo 21. člena statuta), ali
b) kot člana predsedstva ZKDS zaradi njegovega ugleda in sposobnosti za delo v krovni zvezi.

Volitve predstavnikov območij  oz. preostalih  članov predsedstva bodo namreč potekale na ločenih volilnih listah.

5. predlog mora biti podpisan s strani kandidata, da s kandidaturo soglaša.
6. v primeru nepopolnih vlog bomo predlagatelje zaprosili za dopolnitev, ki  mora na naslov ZKDS dospeti najkasneje  3. aprila 2017.

Na osnovi prispelih predlogov bo predsedstvo najmanj 7 dni pred sklicem volilne konference vsem članom konference ZKDS poslalo seznam kandidatov, za volilno sejo pa pripravilo ustrezne kandidatne liste.

Jože Osterman, predsednik

JAVNI RAZPIS PR 2017

JAVNI RAZPIS PR 2017

Na spletni strani JSKD je objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. Razpis prične teči 20. 1. 2017. Zaključi se 20. 2. 2017.  VEČ INFORMACIJ.

JAVNI RAZPIS Etn 2017

JAVNI RAZPIS Etn 2017

Na spletni strani JSKD je objavljen javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2017 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.  Razpis prične teči 20. 1. 2017. Zaključi se 20. 2. 2017. VEČ INFORMACIJ.

RAZPISI ESS ZA BREZPOSELNE MLADE

RAZPISI ESS ZA BREZPOSELNE MLADE

Na spletni strani JSKD je objavljen javni razpis Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD – subvencije za delodajalce in dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi. VEČ INFORMACIJ.

JAVNI DVOLETNI RAZPIS VPR-2017/2018

JAVNI DVOLETNI RAZPIS VPR-2017/2018

Na spletni strani JSKD je objavljen javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2017 in 2018 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. VEČ INFORMACIJ.

NAPOVEDUJEMO ČETRTI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE IN VABIMO K SODELOVANJU

NAPOVEDUJEMO ČETRTI TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE IN VABIMO K SODELOVANJU

Teden ljubiteljske kulture je praznik ustvarjalnosti, povezovanja in odprtosti – od 12. do 21. maja 2017. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS) bosta četrto leto zapored pripravila vseslovenski Teden ljubiteljske kulture (TLK), zato vabimo lokalne skupnosti, kulturna društva in njihove zveze, etnične skupine, ki živijo v Sloveniji, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se pridružite s svojimi programi.  To lahko storite na spletni strani na http://tlk.jskd.si/. Sodelujete lahko s predstavo, koncertom, razstavo, razpravo, dnevom odprtih vrat, javno vajo in podobnim. Teden ljubiteljske kulture je namenjen osveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. VEČ INFORMACIJ.

SPORAZUM Z ZAVODOM IPF

SPORAZUM Z ZAVODOM IPF

V začetku leta 2017 je stopil v veljavo nov skupni sporazum, ki so ga podpisali Zavod IPF kot zastopnik imetnikov sorodnih pravic z Zvezo kulturnih društev Slovenije, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti in Zvezo društev upokojencev Slovenije kot zastopniki uporabnikov. Gre za Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov. Ta se nanaša na prireditve, ki jih organizirajo ljubiteljska kulturna društva in predvideva nižji obračun nadomestila na nekaterih prireditvah, kjer so fonogrami (posneta glasba) ključnega pomena oziroma se uporabljajo kot del prireditve. Pogoj je, da so prireditve izključno ljubiteljske narave. Sporazum se začne uporabljati 1. januarja 2017. Vabimo vas, da si podrobnosti sporazuma ogledate na spletni povezavi  Zavoda IPF https://www.ipf.si/ipf/novice/arhiv-novic/2016/novi-sporazum-za-ljubiteljske-kulturne-dogodke/. Koordinator sporazuma za kulturna društva: Maja Papič, sekretarka ZKD Slovenije, 01 438 52 70, 040 160 514, info@zveza-kds.si